Chắc hẳn trong mỗi chúng ta sau khi chạy xong test case hoặc một bộ test suite, ít nhiều sẽ đặt ra câu hỏi “Làm thế nào để gửi kết quả test của mình cho leader hay chia sẻ kết quả test với đồng nghiệp?”

Katalon Studio hỗ trợ các bạn gởi kết quả test thông qua email, bao gồm các thông tin cần thiết liên quan đến kết quả kiểm thử cũng như đính kèm các file report cần thiết.

Hướng dẫn thực hiện

Thiết lập gửi email báo cáo đối với tất cả các Test Suites

Bước 1: Vào Project → Settings

Bước 2: Project Settings → Email

Bước 3: Gmail ngăn chặn việc người dùng đăng nhập tài khoản từ một ứng dụng khác vì lý do bảo mật, nên để có thể thực hiện việc gửi kết quả báo cáo test thông qua Katalon Studio chúng ta phải cấp quyền cho nó bằng cách như sau:

 • Truy cập đến địa chỉ <https://myaccount.google.com/lesssecureapps>
 • Tiến hành đăng nhập tài khoản Gmail và bấm vào nút Toggle 
 • Cấp quyền thành công

Bước 4: Cấu hình thông tin email của người gửi và người nhận

1. Phần Mail Server Settings

Ở phần Host/Port

 • Đối với Gmail, Nếu các bạn chọn giao thức là SSL thì nhập: smtp.gmail.com | Port: 465, còn nếu các bạn chọn giao thức là TLS, thì nhập: smtp.gmail.com | Port 587
 • Đối với Outlook, nhập: smtp-mail.outlook.com | Port: 587
 • Đối với Office 365, nhập: smtp.office365.com | Port: 587
 • Đối với Yahoo mail, nhập: smtp.mail.yahoo.com | Port: 465 hoặc 587
 • Đối với Hotmail, nhập: smtp.live.com | Port: 25 hoặc 465

2. Phần Email Template

 • Ở phần Recipients: nhập địa chỉ email người nhận
 • Ở phần CC: nhập địa chỉ email người nhận kèm (cc)
 • Ở phần Bcc: nhập địa chỉ email người nhận ẩn danh (bcc)
 • Ở phần Subject: Nhập tiêu đề email theo mong muốn của bạn

3. Phần Report format

 • Mặc định ô checkbox <Include report as email attachment> sẽ không được chọn, tương ứng với việc kết quả gởi qua email sẽ không có file đính kèm.
 • Nếu bạn chọn ô checkbox <Include report as email attachment> thì sẽ có các files gởi đính kèm tương ứng với những lựa chọn (ví dụ HTML, CSV, PDF, Log file)

Bước 5: 

 • Nếu bạn chọn <Send email report for all test executions> thì kết quả test sẽ được gởi khi test chạy passed và failed luôn.
 • Nếu bạn chọn <Send email report only for test execution has FAILED test cases.> thì khi kết quả chạy bị lỗi mới gởi report, còn nếu test case chạy passed hết thì không gởi kết quả qua email.

Bước 6: Bấm chọn Apply để lưu lại những thiết lập.

Bước 7: Để kiểm tra việc thiết lập gửi email đã đúng và đủ hay chưa, bạn hãy nhấp chuột vào  nút <Send test email> và quan sát.

 • Nếu xuất hiện thông báo “Test email is sent successfully!” tức bạn đã thiết lập đúng.

Nếu một trong số những thông tin được thiết lập sai hệ thống sẽ báo lỗi như ví dụ dưới đây.

Bước 8: Thực thi một Test Suites hoặc Test Suite Collection

Bước 9: Kiểm tra hộp thư email

Bước 10: Kiểm tra thông tin từ các file sau khi giải nén

Sau khi giải nén, ta được một thư mục chứa 2 file có định dạng là .csv và .html như trong phần thiết lập ở <Bước 4>.

Mở file .csv, và kiểm tra nội dung.

Mở file .html, và kiểm tra nội dung.

Thiết lập gửi email báo cáo cho từng Test Suite

Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách gửi báo cáo kết quả test cho từng Test Suite:

Bước 1: Chọn 1 Test Suite bất kỳ

Bước 2: Mở rộng thẻ “Execution Information

Bước 3: Mail Recipients → Add

Bước 4: Nhập địa chỉ email người mà bạn muốn gửi report (ví dụ như Project Manager, Test Manager hay Test Lead) và nhấn “OK”

Bước 5: Trong phần Mail Recipients, địa chỉ email người nhận report sẽ được thêm vào.
(Lưu ý: Chúng ta có thể xóa bớt người được nhận report bằng cách chọn 1 địa chỉ email từ Mail Recipients vào bấm nút <Delete>)

Bước 6: Sau khi thêm/bớt địa chỉ email người nhận Report xong, bạn lưu lại bằng 2 cách như dưới đây

 • File → Save
 • Ctrl + S

Bước 7: Tiến hành thực thi Test Suite mà bạn chọn.

Bước 8: Katalon Studio sẽ gửi Summary Report về địa chỉ email mà bạn đã chỉ định ở <Bước 4> như ví dụ dưới đây.

Chỉ gửi báo cáo đối với những test case có kết quả FAILED

Bước 1: Project → Settings → Email → “Send email report only for test execution has FAILED test cases.

Bước 2: Nhấn “Apply”, và chọn “OK” để lưu lại lựa chọn ở <Bước 1>

Bước 3: Tiến hành thực thi Test Suite mà bạn chọn (có kết quả test bị failed)

Bước 4: Katalon Studio sẽ gửi Summary Report về địa chỉ email mà bạn đã chỉ định ở <Bước 4> như ví dụ dưới đây.

Chúc các bạn thành công!