Test case là tập hợp những điều kiện và các bước thực hiện của một kịch bản kiểm thử, với các hành động và kết quả mong muốn cụ thể để kiểm tra một luồng nghiệp vụ nào đó. Test case sẽ đảm bảo cho trang web hoặc hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu mong muốn.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết và hoạt động của một test case trên Katalon Studio một cách chi tiết.

Chi tiết của một Test case

1. Cách tạo một Test case
Đối với Katalon Studio, để tạo một test case ta sẽ chọn File > New > Test Case hoặc trên cây thư mục (Tests Explorer) ấn chuột phải vào mục Test Cases chọn New > Test case

Đặt tên cho test case và ấn OK

2. Màn hình hiển thị thông tin Test case
Khi bạn mở một test case, các thông tin chi tiết được hiển thị trong màn hình bao gồm các tab:

 • Manual mode
 • Script mode
 • Variables
 • Integration
 • Properties

Với một test case mới sẽ có giao diện như hình dưới:

2.1. Tab Manual
Trong chế độ Manual này cho phép người dùng tạo ra kịch bản kiểm thử một cách dễ dàng mà không cần sử dụng tới kỹ năng lập trình. Ở tab Manual gồm có các cột như Item, Object, Input, Output, Description để hiển thị các dữ liệu tương ứng với từng bước (keyword) thực hiện một test case.

Ví dụ đối với kiểm thử thủ công (manual testing) một kịch bản đăng ký vào trang https://kiemthutudong.com/blog thì các bước làm sẽ là:

 • B1: Mở trình duyệt
 • B2: Điều hướng tới trang https://kiemthutudong.com/blog
 • B3: Ấn vào nút Create New Account
 • B4: Nhập Username
 • B5: Nhập Email
 • B6: Ấn nút Submit đăng ký
 • B7: Kiểm tra thông báo: Registration complete. Please check your email.
 • B8: Đóng trình duyệt

Vậy thì tương tự, ở kiểm thử tự động (automation testing) bằng Katalon Studio các bước cũng được thực hiện như vậy.

Sau khi màn hình test case mới được mở ra, chọn Add > Web UI Keyword như hình bên dưới.
(Keyword thể hiện một bước hay một hành động trong quá trình kiểm thử. Với kịch bản đăng ký tài khoản trang https://kiemthutudong.com/blog thì có 8 keywords)

B1: Chọn từ khoá Open Browser (keyword này sẽ mở trình duyệt và điều hướng đếu URL được chỉ định). Mỗi keyword được chọn, sẽ có bảng mô tả hiển thị kèm để ta tham khảo. Keyword được hiển thị trong cột Item.

B2: Thêm từ khoá Navigator To Url. Keyword này điều hướng tới một URL được chỉ định.

Nhấn đúp chuột vào ô Input tương ứng, mở ra cửa sổ Input, nhập URL https://kiemthutudong.com/blog vào cột Value và ấn OK

B3: Thêm từ khoá Click. Từ khoá này thể hiện hành động nhấp chuột vào một đối tượng nhất định, đối tượng ở đây là nút Create New Account. Nhấp đúp chuột vào ô Object tương ứng bên cạnh để cung cấp đối tượng cho keyword.

Nếu trong mục Object Repository không chứa đối tượng bạn cần, bạn có thể lấy tên của đối tượng bằng cách sử dụng Spy Web.

B4: Thêm từ khoá Set Text. Từ khoá này thể hiện hành động nhập text vào trường Username. Nhấn đúp chuột vào ô Object để chọn đối tượng (object) là trường Username.

Nhấn đúp chuột vào ô Input tương ứng, mở ra cửa sổ Input, nhập giá trị của trường Username vào cột Value và ấn OK

B5: Thêm từ khoá Set Text. Từ khoá này thể hiện hành động nhập text vào trường Email. Nhấn đúp chuột vào ô Object để chọn đối tượng cho email.
Nhấn đúp chuột vào ô Input tương ứng, mở ra cửa sổ Input, nhập giá trị của trường email vào cột Value và ấn OK.

B6: Thêm từ khoá Click. Từ khoá này thể hiện hành động nhấp chuột vào nút Submit đăng ký. Tương tự ta cũng cần một object cho hành động Click.

B7: Thêm từ khoá Verify Text Present. Từ khoá này thể hiện hành vi kiểm tra thông báo. Nhấn đúp chuột vào ô Input tương ứng, nhập dòng thông báo / kết quả mong muốn “Registration complete. Please check your email.” vào ô Value.

B8: Thêm từ khoá Close Browser để đóng trình duyệt.

Lưu test case lại và chúng ta sẽ có kết quả như hình bên dưới.

Nhấn vào nút Run ở trên thanh công cụ để thực thi test case

Một số thao tác khác trên test case

Ở phía trên màn hình chỉnh sửa test case có một thanh thao tác, gồm có các mục:
Add: Thêm các keywords, gọi test case, câu lệnh, phương thức khác…vào test case hiện tại.

Recent keywords: Hiển thị 10 keywords được thêm vào test case gần đây.

Delete: Xoá các bước (test step) được chọn ở trong test case.
Move up: Di chuyển bước (test step) được chọn lên trên.
Move down: Di chuyển bước (test step) được chọn xuống dưới.
Edit Tags: Chỉnh sửa tags (tags được tạo khi tạo mới test case)
Add to test suite: Thêm test case vào test suite mới hoặc test suite đã tồn tại

2.2. Tab Script
Ngoài chế độ tạo test case thủ công ở tab Manual, Katalon Studio còn cho phép người dùng viết câu lệnh để thực thi kiểm thử tự động dựa trên nền tảng ngôn ngữ Groovy hoặc Java.
Vẫn với ví dụ đăng ký tài khoản website https://kiemthutudong.com/blog có 8 bước:

 • B1: Mở trình duyệt
 • B2: Điều hướng tới trang https://kiemthutudong.com/blog
 • B3: Ấn vào nút Create New Account
 • B4: Nhập Username
 • B5: Nhập Email
 • B6: Ấn nút Submit đăng ký
 • B7: Kiểm tra thông báo: Registration complete. Please check your email.
 • B8: Đóng trình duyệt

Tương ứng với 8 bước đó, ở tab Script ta cũng viết ra các câu lệnh tương đương như sau:

WebUI.openBrowser('')

WebUI.navigateToUrl('https://kiemthutudong.com/blog')

WebUI.click(findTestObject('Page_Automation Blog Quality is not an act_585bc3/a_Create New AccountCreate New Account'))

WebUI.setText(findTestObject('Page_Registration Form Automation Blog WordPress/input_Username_user_login'), 'testdemo3')

WebUI.setText(findTestObject('Page_Registration Form Automation Blog WordPress/input_Email_user_email'), 'testdemo3@test.com')

WebUI.click(findTestObject('Page_Registration Form Automation Blog WordPress/input_Email_wp-submit'))

WebUI.verifyTextPresent('Registration complete. Please check your email.', false)

WebUI.closeBrowser()

2.3. Tab Variables
Tab Variables hiển thị tất cả các biến được sử dụng trong test case.

Màn hình xem kết quả thực thi Test case
Sau khi chạy test suite, ở màn hình Job Progress sẽ thông báo cho ta kết quả bao nhiêu case được chạy thành công (chỉ là được chạy thôi nhé, chưa tính tới passed/failed)

Ở tab Log Viewer là màn hình thông báo: test case có được thực thi không, test case đạt hay không đạt, test case bị lỗi hay bị bỏ qua không.

Phía dưới bên trái màn hình Log Viewer, thông báo chi tiết tên test case được thực thi và chi tiết bước nào của test case đạt, bước nào của test case không đạt, thời gian của từng bước là bao nhiêu.

Phía dưới bên phải màn hình Log Viewer là màn hình thông báo tổng thời gian thực thi và ngày giờ thực thi test case.

Ngoài ra ta có thể xem logs chi tiết hơn của tất cả các hoạt động trong thời gian thực thi test case ở tab Console, Event LogProblems.

Hy vọng thông qua bài này các bạn sẽ hiểu chi tiết về một test case trong Katalon Studio.